Câu hỏi của muon tim hieu - Toán lớp 10

\(\sqrt{4x^2-2x-3}\) +\(\sqrt{x-1}\) -2x=0

ai rảnh giúp mình đi nào

    4 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.