Câu hỏi của nguyễn thị oanh - Toán lớp 9

Khai triển và rút gọn các biểu thức (với x và y không âm)

a) (1-\(\sqrt{x}\))(1+\(\sqrt{x}\)+x)

b) (\(\sqrt{x}\)+2)(x-2\(\sqrt{x}\)+4)

c) (\(\sqrt{x}\)-\(\sqrt{y}\))(x+y+\(\sqrt{xy}\))

d) (x+\(\sqrt{y}\))(x\(^2\)+y-x\(\sqrt{y}\))

    0 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.