Câu hỏi của nguyễn thị oanh - Toán lớp 9

Rút gọc các biểu thức:

a) 2\(\sqrt{40\sqrt{12}}\)-2\(\sqrt{\sqrt{75}}\)-3\(\sqrt{5\sqrt{48}}\)

b) 2\(\sqrt{8\sqrt{3}}\)-2\(\sqrt{5\sqrt{3}}\)-3\(\sqrt{20\sqrt{3}}\)

    0 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.