Câu hỏi của ANHOI - Toán lớp 8

Tìm giá trị nhỏ nhất của \(A=\left(3x-1\right)^2-4\left|3x-1\right|+5\) 

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.