Câu hỏi của Nguyễn Phi Hòa - Hóa học lớp 8

Đốt cháy hoàn toàn 25,2 g sắt trong bình chứa khí \(O_2\)

A. Hãy viết phương trình phản ứng xảy ra và tính thể tích khí \(O_2\) ( ở đktc ) đã tham gia phản ứng trên.

B. Tính khối lượng \(KCLO_3\) cần dùng để khi phân hủy thì thu được thể tích khí \(O_2\)  cần sử dùng cho phản ứng trên.

  1 câu trả lời

  Các câu hỏi liên quan khác...

  Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.

  Lượng giác
  sin cos tan cot sinh cosh tanh
  Lim-log

  Phép toán gộp

   

  α β γ δ θ σ ε ω φ ϕ π μ λ Ψ ξ η χ ζ ι κ ν ψ Ω ρ τ υ Γ Δ Λ Φ Π Σ Υ Ξ ϑ Θ ς ϰ
  ⨿
  Phép toán
  + - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
  (□) [□] {□} |□|

  Các loại hệ

  m×n 1×2 1×3 1×4 1×5 1×6
  2×1 2×2 2×3 2×4 2×5 2×6
  3×1 3×2 3×3 3×4 3×5 3×6
  4×1 4×2 4×3 4×4 4×5 4×6
  5×1 5×2 5×3 5×4 5×5 5×6
  6×1 6×2 6×3 6×4 6×5 6×6

  Công thức: