Câu hỏi của bảo minh - Toán lớp 8

Tìm giá trị nhỏ nhất của A = (x+z)(y+t) , biết rằng \(x^2+y^2+z^2+t^2=1\)

    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.