Câu hỏi của Trần Duy Quân - Toán lớp 6

Chứng tỏ rằng với mọi số tự nhiên n thì tích n.(n+5) chia hết cho 2

    4 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.