Câu hỏi của Nhi Hân - Hóa học lớp 12

mb giúp mình giải bài này nha 

hòa tan 8,4g Fe vào 250ml dung dịch HCl 2M. thu dược dung dịch A và khí B ( đktc )

a, tính thể tích khí B?

b, tính Cm chất trong dung dịch A (  biết V dung dịch a không đổi )

c, nhúng quỳ tím vào dung dịch a, có hiện tượng gì? giải thích hiện tượng?

  Được cập nhật 06/09/2016 lúc 22:47
  1 câu trả lời

  Các câu hỏi liên quan khác...

  Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.

  Lượng giác
  sin cos tan cot sinh cosh tanh
  Lim-log

  Phép toán gộp

   

  α β γ δ θ σ ε ω φ ϕ π μ λ Ψ ξ η χ ζ ι κ ν ψ Ω ρ τ υ Γ Δ Λ Φ Π Σ Υ Ξ ϑ Θ ς ϰ
  ⨿
  Phép toán
  + - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
  (□) [□] {□} |□|

  Các loại hệ

  m×n 1×2 1×3 1×4 1×5 1×6
  2×1 2×2 2×3 2×4 2×5 2×6
  3×1 3×2 3×3 3×4 3×5 3×6
  4×1 4×2 4×3 4×4 4×5 4×6
  5×1 5×2 5×3 5×4 5×5 5×6
  6×1 6×2 6×3 6×4 6×5 6×6

  Công thức: