Câu hỏi của Cao Võ Trung Nguyên - Hóa học lớp 9

Hòa tan hoàn toàn FexOy bằng H2SO4 đặc nóng ta thu được 2,24 lit SO2 ở đktc. Phần dd chứa 120g 1 loại  muối sắt duy nhất

Xác định CTHH của oxit sắt 

Trộn 10,8 gam bột AL với 34,6gam FexOy ở trên rồi biến thành phản ứng nhiệt nhôm. Giả sử chỉ phản ứng FexOy thành Fe. HTHT hh chất rắn sau phản ứng bằn dd H2SO4 20% d=1,14g/ml thì thu được 10,752l h2 ở dktc

a/ Tính H% nhiệt nhôm

b/ Tính Vdd H2SO4 cần dùng

  1 câu trả lời

  Các câu hỏi liên quan khác...

  Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.

  Lượng giác
  sin cos tan cot sinh cosh tanh
  Lim-log

  Phép toán gộp

   

  α β γ δ θ σ ε ω φ ϕ π μ λ Ψ ξ η χ ζ ι κ ν ψ Ω ρ τ υ Γ Δ Λ Φ Π Σ Υ Ξ ϑ Θ ς ϰ
  ⨿
  Phép toán
  + - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
  (□) [□] {□} |□|

  Các loại hệ

  m×n 1×2 1×3 1×4 1×5 1×6
  2×1 2×2 2×3 2×4 2×5 2×6
  3×1 3×2 3×3 3×4 3×5 3×6
  4×1 4×2 4×3 4×4 4×5 4×6
  5×1 5×2 5×3 5×4 5×5 5×6
  6×1 6×2 6×3 6×4 6×5 6×6

  Công thức: