Câu hỏi của wary reus - Vật lý lớp 8

Tìm tỉ lệ thể tích của nước và rượi sao cho hỗn hợp của chúng có khố lượng riêng là D= 960kg/m khối , biết khối lượng riêng  của nước là D1 = 1000kg/m khối của rượi là D2 = 800kg / m khối . Xem rằng thể tích của hỗn hợp bằng tổng thể tích các chất thành phần

  Được cập nhật 26/11/2016 lúc 17:36
  1 câu trả lời

  Các câu hỏi liên quan khác...

  Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.

  Lượng giác
  sin cos tan cot sinh cosh tanh
  Lim-log

  Phép toán gộp

   

  α β γ δ θ σ ε ω φ ϕ π μ λ Ψ ξ η χ ζ ι κ ν ψ Ω ρ τ υ Γ Δ Λ Φ Π Σ Υ Ξ ϑ Θ ς ϰ
  ⨿
  Phép toán
  + - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
  (□) [□] {□} |□|

  Các loại hệ

  m×n 1×2 1×3 1×4 1×5 1×6
  2×1 2×2 2×3 2×4 2×5 2×6
  3×1 3×2 3×3 3×4 3×5 3×6
  4×1 4×2 4×3 4×4 4×5 4×6
  5×1 5×2 5×3 5×4 5×5 5×6
  6×1 6×2 6×3 6×4 6×5 6×6

  Công thức: