Câu hỏi của Nguyễn Hải Băng - Toán lớp 7

Tìm x trong các tỉ lệ thức sau:

a, 3,8 : ( 2x ) = 1/4 : 8/3

b, ( 0,25x ) : 3 = 5/6 : 0,125

c, 0,01 : 2,5 = ( 0,75x ) : 0,75

d, 4/3 : 0,8 = 2/3 : ( 0,1x )

  Được cập nhật 28/09/2016 lúc 21:30
  4 câu trả lời

  Các câu hỏi liên quan khác...

  Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.

  Lượng giác
  sin cos tan cot sinh cosh tanh
  Lim-log

  Phép toán gộp

   

  α β γ δ θ σ ε ω φ ϕ π μ λ Ψ ξ η χ ζ ι κ ν ψ Ω ρ τ υ Γ Δ Λ Φ Π Σ Υ Ξ ϑ Θ ς ϰ
  ⨿
  Phép toán
  + - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
  (□) [□] {□} |□|

  Các loại hệ

  m×n 1×2 1×3 1×4 1×5 1×6
  2×1 2×2 2×3 2×4 2×5 2×6
  3×1 3×2 3×3 3×4 3×5 3×6
  4×1 4×2 4×3 4×4 4×5 4×6
  5×1 5×2 5×3 5×4 5×5 5×6
  6×1 6×2 6×3 6×4 6×5 6×6

  Công thức: