Câu hỏi của Trần Khởi My - Tiếng anh lớp 7

Cho dạng đúng của động từ ( thì hiện tại đơn , tương lai đơn , tương lai tiếp diễn )

1) When you ( go ) into the office , Mr John ( sit ) at the front desk.

2) Our teacher English ( explain ) that lesson to us tomorrow .

3) We ( wait ) for you when you ( get ) back tomorrow .

4) When I ( see ) Mr . Pike tomorrow , I ( remind ) him of that

5) When you ( come ) today , I ( work ) at my desk in Room 12

6) He ( work ) on the report at this time tomorrow .

7) Don't leave until you ( see ) her

8) Please wait here until the manager ( return )

9) The Browns ( do ) their housework when you ( come ) next Sunday
 

  2 câu trả lời

  Các câu hỏi liên quan khác...

  Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.

  Lượng giác
  sin cos tan cot sinh cosh tanh
  Lim-log

  Phép toán gộp

   

  α β γ δ θ σ ε ω φ ϕ π μ λ Ψ ξ η χ ζ ι κ ν ψ Ω ρ τ υ Γ Δ Λ Φ Π Σ Υ Ξ ϑ Θ ς ϰ
  ⨿
  Phép toán
  + - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
  (□) [□] {□} |□|

  Các loại hệ

  m×n 1×2 1×3 1×4 1×5 1×6
  2×1 2×2 2×3 2×4 2×5 2×6
  3×1 3×2 3×3 3×4 3×5 3×6
  4×1 4×2 4×3 4×4 4×5 4×6
  5×1 5×2 5×3 5×4 5×5 5×6
  6×1 6×2 6×3 6×4 6×5 6×6

  Công thức: