Câu hỏi của Van Duong Thuy - Toán lớp 6

Sau khi tiến hành điều tra một lớp có 25 học sinh về số môn học yêu thích, người ta thu được kết quả như sau: Số học sinh thích môn văn là 24, thích môn toán là 18. Số học sinh gét cả hai môn này là 4. Hãy tính số học sinh:

a) Thích cả hai môn.

b) Chỉ thích môn văn.

c) Thích một trong hai môn văn hoặc toán.

  Được cập nhật 10/09/2016 lúc 18:56
  4 câu trả lời

  Các câu hỏi liên quan khác...

  Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.

  Lượng giác
  sin cos tan cot sinh cosh tanh
  Lim-log

  Phép toán gộp

   

  α β γ δ θ σ ε ω φ ϕ π μ λ Ψ ξ η χ ζ ι κ ν ψ Ω ρ τ υ Γ Δ Λ Φ Π Σ Υ Ξ ϑ Θ ς ϰ
  ⨿
  Phép toán
  + - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
  (□) [□] {□} |□|

  Các loại hệ

  m×n 1×2 1×3 1×4 1×5 1×6
  2×1 2×2 2×3 2×4 2×5 2×6
  3×1 3×2 3×3 3×4 3×5 3×6
  4×1 4×2 4×3 4×4 4×5 4×6
  5×1 5×2 5×3 5×4 5×5 5×6
  6×1 6×2 6×3 6×4 6×5 6×6

  Công thức: