Câu hỏi của wary reus - Vật lý lớp 8

Một đoàn tàu lửa chuyển đọng đều với vận tốc 54km/h gặp một đoàn tàu khác dài 180m chuyển động song song  ngược chiều với vận tốc 36km/h . Một hành khách đi trong toa tàu thứ nhất với vận tốc 1m/s . Hỏi người hành khách này thấy đoàn tàu thứ hai qua trước mắt mình bao lâu ? . Giải bài toán trong hai trường hợp : Người hành khách chuyển động 

a, Ngược chiều đoàn tàu thứ hai

b, Cùng chiều đoàn tàu thứ hai

  1 câu trả lời

  Các câu hỏi liên quan khác...

  Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.

  Lượng giác
  sin cos tan cot sinh cosh tanh
  Lim-log

  Phép toán gộp

   

  α β γ δ θ σ ε ω φ ϕ π μ λ Ψ ξ η χ ζ ι κ ν ψ Ω ρ τ υ Γ Δ Λ Φ Π Σ Υ Ξ ϑ Θ ς ϰ
  ⨿
  Phép toán
  + - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
  (□) [□] {□} |□|

  Các loại hệ

  m×n 1×2 1×3 1×4 1×5 1×6
  2×1 2×2 2×3 2×4 2×5 2×6
  3×1 3×2 3×3 3×4 3×5 3×6
  4×1 4×2 4×3 4×4 4×5 4×6
  5×1 5×2 5×3 5×4 5×5 5×6
  6×1 6×2 6×3 6×4 6×5 6×6

  Công thức: