Câu hỏi của lê thị phương thảo - Toán lớp 12

Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A'B'C' có cạnh bên bằng a, đáy A'B'C' là tam giác đều cạnh a, hình chiếu vuông góc của đỉnh B lên (A'B'C') là trung điểm H của cạnh A'B'. Gọi E LÀ TRUNG ĐIỂM CỦA AC. TÍNH THỂ TÍCH KHỐI DIỆN EHB'C' VÀ Tính khoảng cách từ B đến (ACC'A')
 help me!!!!! mik cần gấp 2h là mik đi hok rùi
  1 câu trả lời

  Các câu hỏi liên quan khác...

  Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.

  Lượng giác
  sin cos tan cot sinh cosh tanh
  Lim-log

  Phép toán gộp

   

  α β γ δ θ σ ε ω φ ϕ π μ λ Ψ ξ η χ ζ ι κ ν ψ Ω ρ τ υ Γ Δ Λ Φ Π Σ Υ Ξ ϑ Θ ς ϰ
  ⨿
  Phép toán
  + - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
  (□) [□] {□} |□|

  Các loại hệ

  m×n 1×2 1×3 1×4 1×5 1×6
  2×1 2×2 2×3 2×4 2×5 2×6
  3×1 3×2 3×3 3×4 3×5 3×6
  4×1 4×2 4×3 4×4 4×5 4×6
  5×1 5×2 5×3 5×4 5×5 5×6
  6×1 6×2 6×3 6×4 6×5 6×6

  Công thức: