Câu hỏi của Trần Thị Yên Ly - Sinh học lớp 9

ở cà chua,tính trạng màu quả được quy định bởi 1 cặp gen,trong đó tính trạng quả đỏ là trội hơn tính trạng quả vàng.Cho lai giữa 2 cây cà chua đời 1 thu được F1,các cây F1 lai với nhau choF2 có ba trường hợp

TH1:F2 100%cây quả đỏ

TH2:F2 100%cây quả vàng

TH3:F2 75%cây quả đỏ,25%cây quả vàng

Biện luận để xác định kiểu gen,kiểu hình ở P và viết sơ đồ lai từ P đến F2 cho mỗi trường hợp.

  Được cập nhật 18/09/2016 lúc 19:06
  1 câu trả lời

  Các câu hỏi liên quan khác...

  Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.

  Lượng giác
  sin cos tan cot sinh cosh tanh
  Lim-log

  Phép toán gộp

   

  α β γ δ θ σ ε ω φ ϕ π μ λ Ψ ξ η χ ζ ι κ ν ψ Ω ρ τ υ Γ Δ Λ Φ Π Σ Υ Ξ ϑ Θ ς ϰ
  ⨿
  Phép toán
  + - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
  (□) [□] {□} |□|

  Các loại hệ

  m×n 1×2 1×3 1×4 1×5 1×6
  2×1 2×2 2×3 2×4 2×5 2×6
  3×1 3×2 3×3 3×4 3×5 3×6
  4×1 4×2 4×3 4×4 4×5 4×6
  5×1 5×2 5×3 5×4 5×5 5×6
  6×1 6×2 6×3 6×4 6×5 6×6

  Công thức: