Câu hỏi của Lê khắc Tuấn Minh - Tiếng anh lớp 8

Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi :

This is the first time I have ever met such a pretty girl

\(\Rightarrow\)She is ...........................................................................

He works much . He feels tired.

\(\Rightarrow\)The more .......................................................................

As he gets older, he wants to travel less. 

\(\Rightarrow\)The older........................................................................

The children are excited with the difficult games.

\(\Rightarrow\)The more........................................................................

My boy works better when he is pressed for time .

\(\Rightarrow\)The less

    5 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.