Câu hỏi của Lê khắc Tuấn Minh - Tiếng anh lớp 8

Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi :

This is the first time I have ever met such a pretty girl

\(\Rightarrow\)She is ...........................................................................

He works much . He feels tired.

\(\Rightarrow\)The more .......................................................................

As he gets older, he wants to travel less. 

\(\Rightarrow\)The older........................................................................

The children are excited with the difficult games.

\(\Rightarrow\)The more........................................................................

My boy works better when he is pressed for time .

\(\Rightarrow\)The less

  5 câu trả lời

  Các câu hỏi liên quan khác...

  Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.

  Lượng giác
  sin cos tan cot sinh cosh tanh
  Lim-log

  Phép toán gộp

   

  α β γ δ θ σ ε ω φ ϕ π μ λ Ψ ξ η χ ζ ι κ ν ψ Ω ρ τ υ Γ Δ Λ Φ Π Σ Υ Ξ ϑ Θ ς ϰ
  ⨿
  Phép toán
  + - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
  (□) [□] {□} |□|

  Các loại hệ

  m×n 1×2 1×3 1×4 1×5 1×6
  2×1 2×2 2×3 2×4 2×5 2×6
  3×1 3×2 3×3 3×4 3×5 3×6
  4×1 4×2 4×3 4×4 4×5 4×6
  5×1 5×2 5×3 5×4 5×5 5×6
  6×1 6×2 6×3 6×4 6×5 6×6

  Công thức: