Câu hỏi của Phạm Thanh An - Tiếng anh lớp 7

Hoàn tất đoạn hội thoại.

Miss Thanh: Good morning. _____  _____  _____ _____?

Phương: My name's Phương.

Miss Thanh: _____  _____  _____  _____  _____?

Phương: It's Tran. My middle name is Minh.

Miss Thanh: _____  _____  _____  _____, Phương?

Phương: I'm 13 years old.

Miss Thanh: _____  _____  _____  _____?

Phương: I live at 162/10B Hoang Van Thu Street.

Miss Thanh: _____  _____  _____  _____ from your house to school?

Phương: It's about one kilometer.

Miss Thanh: _____  _____  _____ go to school?

Phương: I go to school by bike

  4 câu trả lời

  Các câu hỏi liên quan khác...

  Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.

  Lượng giác
  sin cos tan cot sinh cosh tanh
  Lim-log

  Phép toán gộp

   

  α β γ δ θ σ ε ω φ ϕ π μ λ Ψ ξ η χ ζ ι κ ν ψ Ω ρ τ υ Γ Δ Λ Φ Π Σ Υ Ξ ϑ Θ ς ϰ
  ⨿
  Phép toán
  + - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
  (□) [□] {□} |□|

  Các loại hệ

  m×n 1×2 1×3 1×4 1×5 1×6
  2×1 2×2 2×3 2×4 2×5 2×6
  3×1 3×2 3×3 3×4 3×5 3×6
  4×1 4×2 4×3 4×4 4×5 4×6
  5×1 5×2 5×3 5×4 5×5 5×6
  6×1 6×2 6×3 6×4 6×5 6×6

  Công thức: