Câu hỏi của Dang Thi Puong Trang - Tiếng anh lớp 12

Chia động từ trong ngoặc  : 
Hong………..(be) Hau’s next – door  neighbor in Hue. She ……..(be) very beautiful. She ………………(have) big brown eyes and a lovely smile. Last week, She ………..(go) to HN ………….(visit) Hau. They ………….(travel) around the city and …………(see) a lot of interesting place. Nien ………(think) Ha Noi………..(be) beautiful but so noisy and busy, so she …………(not like) ………….(live) there.

  3 câu trả lời

  Các câu hỏi liên quan khác...

  Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.

  Lượng giác
  sin cos tan cot sinh cosh tanh
  Lim-log

  Phép toán gộp

   

  α β γ δ θ σ ε ω φ ϕ π μ λ Ψ ξ η χ ζ ι κ ν ψ Ω ρ τ υ Γ Δ Λ Φ Π Σ Υ Ξ ϑ Θ ς ϰ
  ⨿
  Phép toán
  + - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
  (□) [□] {□} |□|

  Các loại hệ

  m×n 1×2 1×3 1×4 1×5 1×6
  2×1 2×2 2×3 2×4 2×5 2×6
  3×1 3×2 3×3 3×4 3×5 3×6
  4×1 4×2 4×3 4×4 4×5 4×6
  5×1 5×2 5×3 5×4 5×5 5×6
  6×1 6×2 6×3 6×4 6×5 6×6

  Công thức: