Câu hỏi của Nguyễn Thị Khánh Linh - Tiếng anh lớp 6

Đặt câu hỏi cho phần được gạch chân:
1. A: .......... ? 
    B: This is Mr . Trung ' s house.
2. A: .......... ?
    B: Our school is in Da Son commune.
3. A: .......... ? 
    B: Peter is my new friend.
4. A: .......... ? 
    B: My favourite food is chicken.

5. A: .......... ?
    B: His favourite subject is English.
6. A: .......... ?
    B: Mr . Binh is an engineer.
7. A: .......... ?
    B: It is cool and windy to day.
8. A: .......... ?
    B: Peter is good at Physics.
9. A: .......... ?
    B: Our classroom is on the second floor.
10. A: .......... ?
      B: Hung ' s mother is a farmer.
11. A: .......... ?
      B: My favourite season is spring.
12. A: .......... ?
      B: Tuan ' s grandmother is 80 years old.


 

  3 câu trả lời

  Các câu hỏi liên quan khác...

  Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.

  Lượng giác
  sin cos tan cot sinh cosh tanh
  Lim-log

  Phép toán gộp

   

  α β γ δ θ σ ε ω φ ϕ π μ λ Ψ ξ η χ ζ ι κ ν ψ Ω ρ τ υ Γ Δ Λ Φ Π Σ Υ Ξ ϑ Θ ς ϰ
  ⨿
  Phép toán
  + - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
  (□) [□] {□} |□|

  Các loại hệ

  m×n 1×2 1×3 1×4 1×5 1×6
  2×1 2×2 2×3 2×4 2×5 2×6
  3×1 3×2 3×3 3×4 3×5 3×6
  4×1 4×2 4×3 4×4 4×5 4×6
  5×1 5×2 5×3 5×4 5×5 5×6
  6×1 6×2 6×3 6×4 6×5 6×6

  Công thức: