Câu hỏi của Ngô Tấn Trí - Hóa học lớp 13

Lấy $2,32$ gam hỗn hợp gồm $FeO$ và $Fe_2O_3$ (với số mol bằng nhau) tác dụng hoàn toàn với dung dịch $HI$ thu được dung dịch $X$. Cô cạn $X$ được chất rắn $Y$. Cho $Y$ tác dụng với dung dịch $AgNO_3$ dư được $m$ gam kết tủa. Xác định $m?$

$A.17,34g$             $B.19,88g$             $C.14,10g$             $D.18,80g$
  0 câu trả lời

  Các câu hỏi liên quan khác...

  Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.

  Lượng giác
  sin cos tan cot sinh cosh tanh
  Lim-log

  Phép toán gộp

   

  α β γ δ θ σ ε ω φ ϕ π μ λ Ψ ξ η χ ζ ι κ ν ψ Ω ρ τ υ Γ Δ Λ Φ Π Σ Υ Ξ ϑ Θ ς ϰ
  ⨿
  Phép toán
  + - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
  (□) [□] {□} |□|

  Các loại hệ

  m×n 1×2 1×3 1×4 1×5 1×6
  2×1 2×2 2×3 2×4 2×5 2×6
  3×1 3×2 3×3 3×4 3×5 3×6
  4×1 4×2 4×3 4×4 4×5 4×6
  5×1 5×2 5×3 5×4 5×5 5×6
  6×1 6×2 6×3 6×4 6×5 6×6

  Công thức: