Câu hỏi của nguyen thi huyen - Hóa học lớp 13

cho m hỗn hợp 2 amin đơn chức bậc 1 có tỉ khốii so với hidro là 30(biết có 1 amin có số mol là 0,15)tác dung với dd FeCl3 dư thu được kết tủa A .nung A đến khối lượng k đổi thu được 18g chắt rắn.tìm m

  1. 30g
  2. 15g
  3. 40,5g
  4. 27g
0 câu trả lời

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.

Lượng giác
sin cos tan cot sinh cosh tanh
Lim-log

Phép toán gộp

 

α β γ δ θ σ ε ω φ ϕ π μ λ Ψ ξ η χ ζ ι κ ν ψ Ω ρ τ υ Γ Δ Λ Φ Π Σ Υ Ξ ϑ Θ ς ϰ
⨿
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
(□) [□] {□} |□|

Các loại hệ

m×n 1×2 1×3 1×4 1×5 1×6
2×1 2×2 2×3 2×4 2×5 2×6
3×1 3×2 3×3 3×4 3×5 3×6
4×1 4×2 4×3 4×4 4×5 4×6
5×1 5×2 5×3 5×4 5×5 5×6
6×1 6×2 6×3 6×4 6×5 6×6

Công thức: