Câu hỏi của Nguyễn Thị Kim anh - Hóa học lớp 11

1 đốt cháy hoàn toàn 6gam  1 hidrocacbon A ở thể  khí thu được 10,08 lít CO2 (dktc). xác định CTPT của A?

1 Đốt cháy hoàn toàn 9,1 gam 1 hidrocacbon B chô toàn bộ sản phẩm cháy qua bình đựng Ca(OH)2 dư thu được 70 gam kết tủa. biết 0,1 mol  B làm mất màu tối đa  32 gam brom.xác định CTPT của B?

  0 câu trả lời

  Các câu hỏi liên quan khác...

  Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.

  Lượng giác
  sin cos tan cot sinh cosh tanh
  Lim-log

  Phép toán gộp

   

  α β γ δ θ σ ε ω φ ϕ π μ λ Ψ ξ η χ ζ ι κ ν ψ Ω ρ τ υ Γ Δ Λ Φ Π Σ Υ Ξ ϑ Θ ς ϰ
  ⨿
  Phép toán
  + - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
  (□) [□] {□} |□|

  Các loại hệ

  m×n 1×2 1×3 1×4 1×5 1×6
  2×1 2×2 2×3 2×4 2×5 2×6
  3×1 3×2 3×3 3×4 3×5 3×6
  4×1 4×2 4×3 4×4 4×5 4×6
  5×1 5×2 5×3 5×4 5×5 5×6
  6×1 6×2 6×3 6×4 6×5 6×6

  Công thức: