Câu hỏi của Ngô Tấn Trí - Hóa học lớp 13

Cho hỗn hợp gồm $1,12$ gam $Fe$ và $1,92$ gam $Cu$ vòa $400ml$ dung dịch chứa hỗn hợp gồm $H_2SO4$ $0,5M$ và $NaNO_3$ $0,2M$. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch $X$ và khí $NO$(sản phẩm khử duy nhất). Cho $V(ml)$ dung dịch $NaOH$ $1M$ vào dung dịch $X$ thì lượng kết tủa thu được là lớn nhất. Giá trị tối thiểu của $V$ là:

$A.360$                      $B.240$                      $C.400$                      $D.120$

  1 câu trả lời

  Các câu hỏi liên quan khác...

  Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.

  Lượng giác
  sin cos tan cot sinh cosh tanh
  Lim-log

  Phép toán gộp

   

  α β γ δ θ σ ε ω φ ϕ π μ λ Ψ ξ η χ ζ ι κ ν ψ Ω ρ τ υ Γ Δ Λ Φ Π Σ Υ Ξ ϑ Θ ς ϰ
  ⨿
  Phép toán
  + - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
  (□) [□] {□} |□|

  Các loại hệ

  m×n 1×2 1×3 1×4 1×5 1×6
  2×1 2×2 2×3 2×4 2×5 2×6
  3×1 3×2 3×3 3×4 3×5 3×6
  4×1 4×2 4×3 4×4 4×5 4×6
  5×1 5×2 5×3 5×4 5×5 5×6
  6×1 6×2 6×3 6×4 6×5 6×6

  Công thức: