Câu hỏi của viet nguyen - Hóa học lớp 0

Trộn a mol hỗn hợp chứa Mg và CuO với a mol hỗn hợp chứa MgO và FexOy thu được m gam hổn hợp E,nung E trong không khí đến khối lượng không đổi thu (m+2,4) gam hỗn hợp rắn.Hòa tan hết m gam rắn E vào dung dịch chứa 0,05 mol KNO3 và 1,4 mol HCl,sau phản ứng thu được dung dịch X chứa 78,09 gam chất tan ( biết trong X tỉ lệ mol Fe3+:Fe2+=2:1) và 1,344 lít hỗn hợp: NO2,NO,H2 có tỉ khối so với He là 6,5.Để phản ứng hết dung dịch cần dùng dung dịch NaOH,đun nhẹ thu 48,68 gam kết tủa , dd F và 0,112 lít khí thoát ra.Lọc kết tủa đem nung thu (m+2,3)gam rắn C.Xác định công thức FexOy và phần trăm khối lượng Mg trong E là bao nhiêu?

 
  0 câu trả lời

  Các câu hỏi liên quan khác...

  Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.

  Lượng giác
  sin cos tan cot sinh cosh tanh
  Lim-log

  Phép toán gộp

   

  α β γ δ θ σ ε ω φ ϕ π μ λ Ψ ξ η χ ζ ι κ ν ψ Ω ρ τ υ Γ Δ Λ Φ Π Σ Υ Ξ ϑ Θ ς ϰ
  ⨿
  Phép toán
  + - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
  (□) [□] {□} |□|

  Các loại hệ

  m×n 1×2 1×3 1×4 1×5 1×6
  2×1 2×2 2×3 2×4 2×5 2×6
  3×1 3×2 3×3 3×4 3×5 3×6
  4×1 4×2 4×3 4×4 4×5 4×6
  5×1 5×2 5×3 5×4 5×5 5×6
  6×1 6×2 6×3 6×4 6×5 6×6

  Công thức: