Câu hỏi của bùi thị mai hương - Toán lớp 6

Viết số tự nhiên có 5 chữ số sao cho số đó

Chia hết cho 3

Chia hết cho 9

    4 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.