Câu hỏi của Ngô Tấn Trí - Hóa học lớp 13

Cho một luồng khí $H_2$ và $CO$ đi qua ống đựng $10g$ $Fe_2O_3$ nung nóng. Sau một thời gian thu được $m(g)$ X gồm $3$ oxit sắt. Cho $X$ tác dụng hết với dung dịch $HNO_3$ $0,5M$(vừa đủ) thu được dung dịch $Y$ là $1,12$ lít $NO$(dkc) duy nhất. Thể tích $CO$ và $H_2$ đã dùng(dktc) là:

$A.1,68$                $B.2,24$                $C.1,12$                $D.3,36$ 
  1 câu trả lời

  Các câu hỏi liên quan khác...

  Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.

  Lượng giác
  sin cos tan cot sinh cosh tanh
  Lim-log

  Phép toán gộp

   

  α β γ δ θ σ ε ω φ ϕ π μ λ Ψ ξ η χ ζ ι κ ν ψ Ω ρ τ υ Γ Δ Λ Φ Π Σ Υ Ξ ϑ Θ ς ϰ
  ⨿
  Phép toán
  + - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
  (□) [□] {□} |□|

  Các loại hệ

  m×n 1×2 1×3 1×4 1×5 1×6
  2×1 2×2 2×3 2×4 2×5 2×6
  3×1 3×2 3×3 3×4 3×5 3×6
  4×1 4×2 4×3 4×4 4×5 4×6
  5×1 5×2 5×3 5×4 5×5 5×6
  6×1 6×2 6×3 6×4 6×5 6×6

  Công thức: