Câu hỏi của Trang Tròn - Hóa học lớp 11

cho a gam hỗn hợp A gồm 2 anken qua bình đựng dung dịch brom dư thấy khối lượng trong bình tăng 1,4g. Đốt cháy hoàn toàn a gam A cần V lit O2 (dktc). Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng nước vôi trong dư thu m gam kết tuarb . Tính V và m??? 

Mọi người giải giúp mình với ạ 

  0 câu trả lời

  Các câu hỏi liên quan khác...

  Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.

  Lượng giác
  sin cos tan cot sinh cosh tanh
  Lim-log

  Phép toán gộp

   

  α β γ δ θ σ ε ω φ ϕ π μ λ Ψ ξ η χ ζ ι κ ν ψ Ω ρ τ υ Γ Δ Λ Φ Π Σ Υ Ξ ϑ Θ ς ϰ
  ⨿
  Phép toán
  + - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
  (□) [□] {□} |□|

  Các loại hệ

  m×n 1×2 1×3 1×4 1×5 1×6
  2×1 2×2 2×3 2×4 2×5 2×6
  3×1 3×2 3×3 3×4 3×5 3×6
  4×1 4×2 4×3 4×4 4×5 4×6
  5×1 5×2 5×3 5×4 5×5 5×6
  6×1 6×2 6×3 6×4 6×5 6×6

  Công thức: