Câu hỏi của bui thi nguyen - Hóa học lớp 13

bài 1.lên men 41.4g glucozo với hiệu suất 80%lượng khí thu được cho hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch nước vôi trong dư thì lượng kết tủa thu được là

A.28.75g

B.36.8g

C.20g

D. 40g

bai2.trang bac hoan toan m(g) glucozo thu duoc 86.4g Ag neu len men hoan toan m(g) glucozo roi cho khi Co2 thu duoc hap thu vao nuoc voi trong du thi luong ket tua thu duoc la

A.60g

B.80g

C.20g

D.40g

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.