Câu hỏi của Hiếu Phạm - Hóa học lớp 11

hỗn hợp X gồm hai ancol no ,là đồng đẳng kế tiếp nhau va một ancol không no ( một liên kết đôi, hai chức). đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X thu được 0,2 mol CO2 và 0,35 mol H2O. nếu cho m gam hỗn hợp X tác dụng với Na dư thì thu được 1,904 lít H2(đktc). tính phần trăm khối lượng ancol không no trong hỗn hợp X?

  0 câu trả lời

  Các câu hỏi liên quan khác...

  Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.

  Lượng giác
  sin cos tan cot sinh cosh tanh
  Lim-log

  Phép toán gộp

   

  α β γ δ θ σ ε ω φ ϕ π μ λ Ψ ξ η χ ζ ι κ ν ψ Ω ρ τ υ Γ Δ Λ Φ Π Σ Υ Ξ ϑ Θ ς ϰ
  ⨿
  Phép toán
  + - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
  (□) [□] {□} |□|

  Các loại hệ

  m×n 1×2 1×3 1×4 1×5 1×6
  2×1 2×2 2×3 2×4 2×5 2×6
  3×1 3×2 3×3 3×4 3×5 3×6
  4×1 4×2 4×3 4×4 4×5 4×6
  5×1 5×2 5×3 5×4 5×5 5×6
  6×1 6×2 6×3 6×4 6×5 6×6

  Công thức: