Câu hỏi của bơ đi mà sống - Hóa học lớp 10

xét phản ứng thuận nghịch sau :

                 H2(khí) + I2(khí)    \(\leftrightarrow\) 2HI(khí) , \(\Delta\) H = -10,55KJ/mol

Nồng độ các chất lúc phản ứng đạt trạng thái cân bằng ở 430 độ C như sau : [\(_{H_2}\)] = [\(I_2\)] = 0, 107M ; [HI] = 0,786M

a. tính hằng số cân bằng \(K_c\) của phản ứng ở 430 độ C

b. Khi phản ứng trên đã đạt trạng thấu cân bằng ở 430 độ C , nếu ta thay đổi áp suất của hệ thì có ảnh hưởng đến chuyển dịch cân bằng không ? giải thích

  0 câu trả lời

  Các câu hỏi liên quan khác...

  Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.

  Lượng giác
  sin cos tan cot sinh cosh tanh
  Lim-log

  Phép toán gộp

   

  α β γ δ θ σ ε ω φ ϕ π μ λ Ψ ξ η χ ζ ι κ ν ψ Ω ρ τ υ Γ Δ Λ Φ Π Σ Υ Ξ ϑ Θ ς ϰ
  ⨿
  Phép toán
  + - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
  (□) [□] {□} |□|

  Các loại hệ

  m×n 1×2 1×3 1×4 1×5 1×6
  2×1 2×2 2×3 2×4 2×5 2×6
  3×1 3×2 3×3 3×4 3×5 3×6
  4×1 4×2 4×3 4×4 4×5 4×6
  5×1 5×2 5×3 5×4 5×5 5×6
  6×1 6×2 6×3 6×4 6×5 6×6

  Công thức: