Câu hỏi của Trần Đào Duy Linh - Hóa học lớp 13

cho 68 g hỗn hợp 2 muối Cuso4 và mgso4 tác dụng với 1 lít dd chứa KOH 1 M và Naoh 0,4 M. sau phản ứng thu được 37 g kết tủa và dung dịch B. tính thành phần phần trăm khối lương cuso4 và mgso4 trong hỗn hợp đầu.

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.