Câu hỏi của Cao Võ Trung Nguyên - Hóa học lớp 0

hòa tan 5.64 gam CU(NO3)2 và 1,7 gam AgNO3 vào nước được 101,43 gam dung dịch A.Cho 1,57 gam hỗn hợp Al ,Zn vào dung dịch A sau phản ứng hoàn toàn thu được dịch dịch D chứa 2 muối và chất rắn B . Cho B tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng không có khí thoát ra .Tính nồng độ % các chất trong dung dịch D.

  1 câu trả lời

  Các câu hỏi liên quan khác...

  Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.

  Lượng giác
  sin cos tan cot sinh cosh tanh
  Lim-log

  Phép toán gộp

   

  α β γ δ θ σ ε ω φ ϕ π μ λ Ψ ξ η χ ζ ι κ ν ψ Ω ρ τ υ Γ Δ Λ Φ Π Σ Υ Ξ ϑ Θ ς ϰ
  ⨿
  Phép toán
  + - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
  (□) [□] {□} |□|

  Các loại hệ

  m×n 1×2 1×3 1×4 1×5 1×6
  2×1 2×2 2×3 2×4 2×5 2×6
  3×1 3×2 3×3 3×4 3×5 3×6
  4×1 4×2 4×3 4×4 4×5 4×6
  5×1 5×2 5×3 5×4 5×5 5×6
  6×1 6×2 6×3 6×4 6×5 6×6

  Công thức: