Câu hỏi của Nguyễn Võ Nhiệt My - Hóa học lớp 8

đề: lập công thức hóa học, tính phân tử khối, tính khối lượng phần trăm của mỗi chất trong phân tử.

a/ S(VI) và O

b/ Cu(II) và (NO3)

c/ Al và P(O4)

d/ Al và SO4

e/ Fe(III) và Cl

f/ Fe(II) và (OH)

g/ Ca và N(III)

h/ Ba và (PO4)

i/ P(III) và O

j/ Ca và (SiO3)(II)

k/ Na và (HPO4)(II)

l/ K và (SO3)(II)

 

  Được cập nhật 28/08/2016 lúc 20:32
  3 câu trả lời

  Các câu hỏi liên quan khác...

  Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.

  Lượng giác
  sin cos tan cot sinh cosh tanh
  Lim-log

  Phép toán gộp

   

  α β γ δ θ σ ε ω φ ϕ π μ λ Ψ ξ η χ ζ ι κ ν ψ Ω ρ τ υ Γ Δ Λ Φ Π Σ Υ Ξ ϑ Θ ς ϰ
  ⨿
  Phép toán
  + - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
  (□) [□] {□} |□|

  Các loại hệ

  m×n 1×2 1×3 1×4 1×5 1×6
  2×1 2×2 2×3 2×4 2×5 2×6
  3×1 3×2 3×3 3×4 3×5 3×6
  4×1 4×2 4×3 4×4 4×5 4×6
  5×1 5×2 5×3 5×4 5×5 5×6
  6×1 6×2 6×3 6×4 6×5 6×6

  Công thức: