Câu hỏi của Trần Thị Thoa - Hóa học lớp 13

Hỗn hợp X gồm một axit cacboxylic đơn chức , một axit cacboxylic hai chức ( đều là mạch hở và có cùng số liên kết pi) và hai ancol đơn chức cùng dãy đồng đẳng . Đốt cháy hoàn toàn m gam X thu được 2,912 lít CO2 (đktc) và 2,7gam H2O. Thực hiện este hóa m gam X ( H=100%) thu được 3,36 gam sản phẩm hữu cơ chỉ chưa este. Tính % khối lượng của axit cacboxylic đơn chức trong X

  1 câu trả lời

  Các câu hỏi liên quan khác...

  Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.

  Lượng giác
  sin cos tan cot sinh cosh tanh
  Lim-log

  Phép toán gộp

   

  α β γ δ θ σ ε ω φ ϕ π μ λ Ψ ξ η χ ζ ι κ ν ψ Ω ρ τ υ Γ Δ Λ Φ Π Σ Υ Ξ ϑ Θ ς ϰ
  ⨿
  Phép toán
  + - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
  (□) [□] {□} |□|

  Các loại hệ

  m×n 1×2 1×3 1×4 1×5 1×6
  2×1 2×2 2×3 2×4 2×5 2×6
  3×1 3×2 3×3 3×4 3×5 3×6
  4×1 4×2 4×3 4×4 4×5 4×6
  5×1 5×2 5×3 5×4 5×5 5×6
  6×1 6×2 6×3 6×4 6×5 6×6

  Công thức: