Câu hỏi của Phạm Thị Ca Linh - Hóa học lớp 13

Đôt cháy hoàn toàn 6g mỗi chất hữu cơ X,Y,Z  đều thu đc 7,2g H2o và13,2g co2. Điều khẳng định nào sau đây là đúng:

A: X,Y,Z là các anken/xicloankan

B: X,Y,Z là các đồng đẳng của nhau

C: X,Y,Z là các đồng phan của nhau

D: X,Y,Z có cùng CTĐGN

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.