Câu hỏi của Phạm Thị Ca Linh - Hóa học lớp 13

Đôt cháy hoàn toàn 6g mỗi chất hữu cơ X,Y,Z  đều thu đc 7,2g H2o và13,2g co2. Điều khẳng định nào sau đây là đúng:

A: X,Y,Z là các anken/xicloankan

B: X,Y,Z là các đồng đẳng của nhau

C: X,Y,Z là các đồng phan của nhau

D: X,Y,Z có cùng CTĐGN

  1 câu trả lời

  Các câu hỏi liên quan khác...

  Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.

  Lượng giác
  sin cos tan cot sinh cosh tanh
  Lim-log

  Phép toán gộp

   

  α β γ δ θ σ ε ω φ ϕ π μ λ Ψ ξ η χ ζ ι κ ν ψ Ω ρ τ υ Γ Δ Λ Φ Π Σ Υ Ξ ϑ Θ ς ϰ
  ⨿
  Phép toán
  + - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
  (□) [□] {□} |□|

  Các loại hệ

  m×n 1×2 1×3 1×4 1×5 1×6
  2×1 2×2 2×3 2×4 2×5 2×6
  3×1 3×2 3×3 3×4 3×5 3×6
  4×1 4×2 4×3 4×4 4×5 4×6
  5×1 5×2 5×3 5×4 5×5 5×6
  6×1 6×2 6×3 6×4 6×5 6×6

  Công thức: