Câu hỏi của Độ Phạm - Hóa học lớp 0

nhiệt phân hỗn hợp 2 muối cacbonat của 2 kim loại kế tiếp nhau ở 2 chu kì thuộc cùng phân nhóm chinh nhóm 2 thu được 11,2 lit khí ở điều kiện tiêu chuẩn . biết rằng khối lượng 2 muối ban đầu là 48g 

a) xác định têm kim loại và công thức muối đã dùng 

b) tính thành phần phần trăm khối các chất rắn ban đầu

 

  2 câu trả lời

  Các câu hỏi liên quan khác...

  Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.

  Lượng giác
  sin cos tan cot sinh cosh tanh
  Lim-log

  Phép toán gộp

   

  α β γ δ θ σ ε ω φ ϕ π μ λ Ψ ξ η χ ζ ι κ ν ψ Ω ρ τ υ Γ Δ Λ Φ Π Σ Υ Ξ ϑ Θ ς ϰ
  ⨿
  Phép toán
  + - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
  (□) [□] {□} |□|

  Các loại hệ

  m×n 1×2 1×3 1×4 1×5 1×6
  2×1 2×2 2×3 2×4 2×5 2×6
  3×1 3×2 3×3 3×4 3×5 3×6
  4×1 4×2 4×3 4×4 4×5 4×6
  5×1 5×2 5×3 5×4 5×5 5×6
  6×1 6×2 6×3 6×4 6×5 6×6

  Công thức: