Câu hỏi của Chúa Ghét Làm Bài Tiếng Anh - Tiếng anh lớp 6

Choose the word or phrase that best completes each sentece.

1. 'Hello' ' ..........'

a. Hi          b. Good morning          c. Bye          d. Good night

2. This ............ Lan

a. am          b. is          c. are          d. (....)

3. .......... name is Lan 

a. I          b. My          c. You          d. We

4. ............fine, thank you

a. We're          b. fiveteen          c. I're          d. fifteen

5. five + ten = ...................

a. fourteen          b. fiveteen          c. eleven         fifteen

6. "How are you"    "I'm  ............."

a. thank          b. child          c. nine          d. fine

Các bạn giúp Chúa với ! Chúa cảm ơn nhiều!

  12 câu trả lời

  Các câu hỏi liên quan khác...

  Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.

  Lượng giác
  sin cos tan cot sinh cosh tanh
  Lim-log

  Phép toán gộp

   

  α β γ δ θ σ ε ω φ ϕ π μ λ Ψ ξ η χ ζ ι κ ν ψ Ω ρ τ υ Γ Δ Λ Φ Π Σ Υ Ξ ϑ Θ ς ϰ
  ⨿
  Phép toán
  + - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
  (□) [□] {□} |□|

  Các loại hệ

  m×n 1×2 1×3 1×4 1×5 1×6
  2×1 2×2 2×3 2×4 2×5 2×6
  3×1 3×2 3×3 3×4 3×5 3×6
  4×1 4×2 4×3 4×4 4×5 4×6
  5×1 5×2 5×3 5×4 5×5 5×6
  6×1 6×2 6×3 6×4 6×5 6×6

  Công thức: