Câu hỏi của Hoàng Mai Anh - Hóa học lớp 11

Một hỗn hợp X gồm 2 ôlêfin đồng đẳng kế tiếp nhau có thể tích 17.92 l (đo ở 0độC, 2.5atm) sục qua bình đựng KMnO4 dư khối lượng bình tăng 70g.

a/Viết các PTPƯ xảy ra?

b/Xác định công thức phân tử,công thức cấu tạo của 2 ôlêfin đó?

c/đốt cháy hoan toàn thể tích trên của hỗn hợp X rồi cho sản phẩm vào 5 l dung dịch NaOH 1.8M sẽ thu muối gì? bao nhiêu g?

  0 câu trả lời

  Các câu hỏi liên quan khác...

  Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.

  Lượng giác
  sin cos tan cot sinh cosh tanh
  Lim-log

  Phép toán gộp

   

  α β γ δ θ σ ε ω φ ϕ π μ λ Ψ ξ η χ ζ ι κ ν ψ Ω ρ τ υ Γ Δ Λ Φ Π Σ Υ Ξ ϑ Θ ς ϰ
  ⨿
  Phép toán
  + - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
  (□) [□] {□} |□|

  Các loại hệ

  m×n 1×2 1×3 1×4 1×5 1×6
  2×1 2×2 2×3 2×4 2×5 2×6
  3×1 3×2 3×3 3×4 3×5 3×6
  4×1 4×2 4×3 4×4 4×5 4×6
  5×1 5×2 5×3 5×4 5×5 5×6
  6×1 6×2 6×3 6×4 6×5 6×6

  Công thức: