Câu hỏi của Phan Thị Ngọc Tú - Hóa học lớp 10

Hỗn hợp X gồm KCl, KClO3. Người ta thêm vào X 10g MnO2, ta thu được hỗn hợp Y có khối lượng là 49,4g. Nung Y ở nhiệt độ cao đươck chất dẫn Z và khí P. Cho Z vào dung dịch AgNOdư, ta thu được 67,4g kết tủa. Tìm % khối lượng từng chất trong X.

Mọi người giúp Tú với. Cần gấp lắm ạ bucminh

  1 câu trả lời

  Các câu hỏi liên quan khác...

  Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.

  Lượng giác
  sin cos tan cot sinh cosh tanh
  Lim-log

  Phép toán gộp

   

  α β γ δ θ σ ε ω φ ϕ π μ λ Ψ ξ η χ ζ ι κ ν ψ Ω ρ τ υ Γ Δ Λ Φ Π Σ Υ Ξ ϑ Θ ς ϰ
  ⨿
  Phép toán
  + - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
  (□) [□] {□} |□|

  Các loại hệ

  m×n 1×2 1×3 1×4 1×5 1×6
  2×1 2×2 2×3 2×4 2×5 2×6
  3×1 3×2 3×3 3×4 3×5 3×6
  4×1 4×2 4×3 4×4 4×5 4×6
  5×1 5×2 5×3 5×4 5×5 5×6
  6×1 6×2 6×3 6×4 6×5 6×6

  Công thức: