Câu hỏi của Song Minguk - Hóa học lớp 13

Cho các chất: Na2O, Na, NaOH,  Na2SO4 , Na2CO, AgCl , NaCl. Dựa vào quan hệ của các chất hãy sắp xếp các chất trên thành hai dãy chuyển đổi khác nhau.

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.