Câu hỏi của Nguyễn Thị Yến - Hóa học lớp 0

Nhiệt phân hoàn toàn 12.95 g một muối hidrocacbonat của kim loại R( có hóa trị không đổi trong các hợp chất) được chất rắn X. hỗn hợp khí và hơi Y. Dẫn từ từ Y vào hết bình đựng dung dịch chứa 0.07 mol Ca(OH)2 , thấy khối lượng bình tăng 5.3 g, đồng thời có 4 g kết tủa . Cho toàn bộ X vào 100 ml dd H2SO4 0,2M (d=1,2 g/ml) được dd Z. Nồng độ % của dd Z là :

A.4,02%                        B.4,17%                             C.0,7%                            D.16.9% 

  1 câu trả lời

  Các câu hỏi liên quan khác...

  Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.

  Lượng giác
  sin cos tan cot sinh cosh tanh
  Lim-log

  Phép toán gộp

   

  α β γ δ θ σ ε ω φ ϕ π μ λ Ψ ξ η χ ζ ι κ ν ψ Ω ρ τ υ Γ Δ Λ Φ Π Σ Υ Ξ ϑ Θ ς ϰ
  ⨿
  Phép toán
  + - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
  (□) [□] {□} |□|

  Các loại hệ

  m×n 1×2 1×3 1×4 1×5 1×6
  2×1 2×2 2×3 2×4 2×5 2×6
  3×1 3×2 3×3 3×4 3×5 3×6
  4×1 4×2 4×3 4×4 4×5 4×6
  5×1 5×2 5×3 5×4 5×5 5×6
  6×1 6×2 6×3 6×4 6×5 6×6

  Công thức: