Câu hỏi của Nguyễn Thị Yến - Hóa học lớp 13

Nung m gam hỗn hợp  gồm Al, FexOy  trong điều kiện không có không khí đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp X. Chia X làm 2 phần :

    Phần 1 : Có khối lượng bằng 40,2 g, Cho phần 1 tác dụng  với một lượng dư dd H­2SO đặc nóng thu đươc 20,16 lit SO­2 ( sản phẩm khử duy nhất).

    Phần 2: Cho tác dụng hết với dd NaOH dư, sau phản ứng thu được 3,36 lít H2 (đktc) và còn lại 5,6 g chất rắn không tan.

Công thức oxit và giá trị của m là:

A. Fe3O4 và 26,9 g              B. Fe2O3  và 26,9 g                  C. Fe2O3 và 26,86g       D. Fe2O3 và 53,6 g

  0 câu trả lời

  Các câu hỏi liên quan khác...

  Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.

  Lượng giác
  sin cos tan cot sinh cosh tanh
  Lim-log

  Phép toán gộp

   

  α β γ δ θ σ ε ω φ ϕ π μ λ Ψ ξ η χ ζ ι κ ν ψ Ω ρ τ υ Γ Δ Λ Φ Π Σ Υ Ξ ϑ Θ ς ϰ
  ⨿
  Phép toán
  + - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
  (□) [□] {□} |□|

  Các loại hệ

  m×n 1×2 1×3 1×4 1×5 1×6
  2×1 2×2 2×3 2×4 2×5 2×6
  3×1 3×2 3×3 3×4 3×5 3×6
  4×1 4×2 4×3 4×4 4×5 4×6
  5×1 5×2 5×3 5×4 5×5 5×6
  6×1 6×2 6×3 6×4 6×5 6×6

  Công thức: