Câu hỏi của Bùi Thị Hồng Nhung - Hóa học lớp 11

X, Y, Z là ba hợp chất hữu cơ (mạch hở) phân tử đều chỉ chứa C, H, O; trong đó có hai hợp chất hữu cơ đơn chức. Đốt cháy cùng một lượng như nhau mỗi chất X, Y, Z phải cần một lượng oxi vừa đủ lần lượt là m1, m2, m3 (với m1 < m2 < m3) . Mặt khác khi cho Na dư vào 6,66 gam hỗn hợp M thu được do trộn X, Y, Z theo tỉ lệ bất kì đều thấy luôn chỉ thoát ra 1,008 lít khí H2 (đktc).Nhận xét nào sau đây ĐÚNG ?
 

  1.  Chất Y có mạch cacbon phân nhánh.
  2.  Chất Z có khả năng tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3.
  3. Chất X có khả năng làm mất màu nước Brom.
  4.  Chất X cũng như chất Y khi đốt cháy hoàn toàn đều cho số mol CO2 bằng với số mol H2O.
0 câu trả lời

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.

Lượng giác
sin cos tan cot sinh cosh tanh
Lim-log

Phép toán gộp

 

α β γ δ θ σ ε ω φ ϕ π μ λ Ψ ξ η χ ζ ι κ ν ψ Ω ρ τ υ Γ Δ Λ Φ Π Σ Υ Ξ ϑ Θ ς ϰ
⨿
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
(□) [□] {□} |□|

Các loại hệ

m×n 1×2 1×3 1×4 1×5 1×6
2×1 2×2 2×3 2×4 2×5 2×6
3×1 3×2 3×3 3×4 3×5 3×6
4×1 4×2 4×3 4×4 4×5 4×6
5×1 5×2 5×3 5×4 5×5 5×6
6×1 6×2 6×3 6×4 6×5 6×6

Công thức: