Câu hỏi của Hồng Ánh - Hóa học lớp 7

Đốt cháy hoàn toàn 15ml rượu etylic 76,67 độ Dr= 0,8 g/mol 

a) Tính thể tích không khí đã dùng (ở đktc) biết oxi chiếm 20% thể tích không khí 

b) Nếu cho Na dư vào 15ml rượu etylic ở trên thì thu dược bao nhiêu lít khí H2 (ở đktc) biết DH2O = 1 g/ml

  0 câu trả lời

  Các câu hỏi liên quan khác...

  Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.

  Lượng giác
  sin cos tan cot sinh cosh tanh
  Lim-log

  Phép toán gộp

   

  α β γ δ θ σ ε ω φ ϕ π μ λ Ψ ξ η χ ζ ι κ ν ψ Ω ρ τ υ Γ Δ Λ Φ Π Σ Υ Ξ ϑ Θ ς ϰ
  ⨿
  Phép toán
  + - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
  (□) [□] {□} |□|

  Các loại hệ

  m×n 1×2 1×3 1×4 1×5 1×6
  2×1 2×2 2×3 2×4 2×5 2×6
  3×1 3×2 3×3 3×4 3×5 3×6
  4×1 4×2 4×3 4×4 4×5 4×6
  5×1 5×2 5×3 5×4 5×5 5×6
  6×1 6×2 6×3 6×4 6×5 6×6

  Công thức: