Câu hỏi của Trí Đình Phạm - Hóa học lớp 11

Cho mình hỏi

 - Khi cho acid acrylic CH2=CH-COOH phản ứng với dd Br2 dư rồi cho sp hữu cơ thu được qua dd NaOH đun nóng:

          Theo mình pư là: 

               CH2=CH-COOH + Br2  ==>  CH2(Br)-CH(Br)-COOH

         Khi qua dung dịch NaOH thì gốc Br bị thế bởi NaOH:

              CH2(Br)-CH(Br)-COOH + 2NaOH ==>> CH2(OH)-CH(OH)-COOH   + 2 NaBr

 - Nhưng sách lại nói là: dù trong gốc R của acid R-COOH thì cho dù có Br thì nó cũng không phản ứng với NaOH

Các bạn giải thích giùm nhé

  1 câu trả lời

  Các câu hỏi liên quan khác...

  Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.

  Lượng giác
  sin cos tan cot sinh cosh tanh
  Lim-log

  Phép toán gộp

   

  α β γ δ θ σ ε ω φ ϕ π μ λ Ψ ξ η χ ζ ι κ ν ψ Ω ρ τ υ Γ Δ Λ Φ Π Σ Υ Ξ ϑ Θ ς ϰ
  ⨿
  Phép toán
  + - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
  (□) [□] {□} |□|

  Các loại hệ

  m×n 1×2 1×3 1×4 1×5 1×6
  2×1 2×2 2×3 2×4 2×5 2×6
  3×1 3×2 3×3 3×4 3×5 3×6
  4×1 4×2 4×3 4×4 4×5 4×6
  5×1 5×2 5×3 5×4 5×5 5×6
  6×1 6×2 6×3 6×4 6×5 6×6

  Công thức: