Câu hỏi của Đăng Duy Nguyễn - Hóa học lớp 11

Hỗn hợp X gồm 2 axit cacboxylic (đều đơn chức, mạch hở, phân tử mỗi chất chứa không quá 2 liên kết pi và không có phản ứng tráng bạc). Trong hỗn hợp X, nguyên tố Oxi chiếm 50% khối lượng. Đốt cháy hoàn toàn m gam X bằng khí O, thu được 3,92 lít khí CO2 (đktc) và 2,7 gam H2O. Phần trăm khối lượng của axit (có phân tử khối nhỏ hơn) trong X là 

đáp số: 25%

  0 câu trả lời

  Các câu hỏi liên quan khác...

  Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.

  Lượng giác
  sin cos tan cot sinh cosh tanh
  Lim-log

  Phép toán gộp

   

  α β γ δ θ σ ε ω φ ϕ π μ λ Ψ ξ η χ ζ ι κ ν ψ Ω ρ τ υ Γ Δ Λ Φ Π Σ Υ Ξ ϑ Θ ς ϰ
  ⨿
  Phép toán
  + - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
  (□) [□] {□} |□|

  Các loại hệ

  m×n 1×2 1×3 1×4 1×5 1×6
  2×1 2×2 2×3 2×4 2×5 2×6
  3×1 3×2 3×3 3×4 3×5 3×6
  4×1 4×2 4×3 4×4 4×5 4×6
  5×1 5×2 5×3 5×4 5×5 5×6
  6×1 6×2 6×3 6×4 6×5 6×6

  Công thức: