Câu hỏi của hiền xuân - Hóa học lớp 13

Cho m gam hỗn hợp Al và Na (tỉ lệ mol tương ứng là 1: 2) tác dụng với nước dư chỉ thu được dung dịch X. Cho dung dịch X tác dụng với 100 ml dung dịch CuCl2 0,25M và HCl 0,5M. Sau phản ứng thu được 2,450 gam kết tủa. Giá trị của m là

đáp án: 7,3 gam

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.