Câu hỏi của Đỗ Nguyễn Như Bình - Toán lớp 10

Mọi người làm giúp mk với nha

Câu 2: Tìm x biết: 

b) \(\frac{x}{3}\)​​​= \(\frac{-2}{9}\)

c) 0,5x -\(\frac{2}{3}\)x= \(\frac{7}{12}\)

Câu 5: Cho B= 3+3^2+3^3+...+3^200. Tìm số tự nhiên n, biết rằng 2B+3= 3^n

 

 

Đề khác:

Câu 5: a/ Tìm x biết:

\(\frac{1}{3}\)+\(\frac{1}{6}\)+\(\frac{1}{10}\)+...+\(\frac{1}{x\left(x+1\right):2}\)\(\frac{2013}{2015}\)

b/ Tính nhanh tổng sau: A= \(\frac{1}{10}\)+\(\frac{1}{15}\)+\(\frac{1}{21}\)+\(\frac{1}{28}\)+\(\frac{1}{36}\)+\(\frac{1}{45}\)+\(\frac{1}{55}\)

  Được cập nhật 27/08/2016 lúc 19:26
  4 câu trả lời

  Các câu hỏi liên quan khác...

  Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.

  Lượng giác
  sin cos tan cot sinh cosh tanh
  Lim-log

  Phép toán gộp

   

  α β γ δ θ σ ε ω φ ϕ π μ λ Ψ ξ η χ ζ ι κ ν ψ Ω ρ τ υ Γ Δ Λ Φ Π Σ Υ Ξ ϑ Θ ς ϰ
  ⨿
  Phép toán
  + - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
  (□) [□] {□} |□|

  Các loại hệ

  m×n 1×2 1×3 1×4 1×5 1×6
  2×1 2×2 2×3 2×4 2×5 2×6
  3×1 3×2 3×3 3×4 3×5 3×6
  4×1 4×2 4×3 4×4 4×5 4×6
  5×1 5×2 5×3 5×4 5×5 5×6
  6×1 6×2 6×3 6×4 6×5 6×6

  Công thức: