Câu hỏi của Nam - Hóa học lớp 11

Cho axit cacboxylic X (mạch hở, không phân nhánh) tác dụng với Na, thu được 6,15 gam hỗn hợp chất rắn Y và 0,04 mol H2. Hòa tan hết Y vào dung dịch NaOH dư, cô cạn được chất rắn Z. Nung Z với CaO đến phản ứng hoàn toàn thu được a mol một hiđrocacbon. Giá trị của a là

     A. 0,045.                       B. 0,030.                       C. 0,035.                       D. 0,040.

  1 câu trả lời

  Các câu hỏi liên quan khác...

  Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.

  Lượng giác
  sin cos tan cot sinh cosh tanh
  Lim-log

  Phép toán gộp

   

  α β γ δ θ σ ε ω φ ϕ π μ λ Ψ ξ η χ ζ ι κ ν ψ Ω ρ τ υ Γ Δ Λ Φ Π Σ Υ Ξ ϑ Θ ς ϰ
  ⨿
  Phép toán
  + - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
  (□) [□] {□} |□|

  Các loại hệ

  m×n 1×2 1×3 1×4 1×5 1×6
  2×1 2×2 2×3 2×4 2×5 2×6
  3×1 3×2 3×3 3×4 3×5 3×6
  4×1 4×2 4×3 4×4 4×5 4×6
  5×1 5×2 5×3 5×4 5×5 5×6
  6×1 6×2 6×3 6×4 6×5 6×6

  Công thức: